Välkommen!

Sveriges HR Förening. Yrkesföreningen för dig som arbetar med HR och Personalfrågor.

Mångfaldsfrukost med Amjad Aloul - Årsmöte

Talare: Amjad Aloul, Crossborder Communication

25% av svenska folket är osynliga för myndigheter och företag. Idag har 25% av Sveriges befolkning någon form av invandrarbakgrund. Det är starkt heterogena grupper med egna konsumtionsmönster, behov, livsstil och attityder. Ofta med lägre kännedom kring svenska företag och varumärken. Dessutom är det allt för många som upplever barriärer in till den svenska arbetsmarknaden.

Idag börjar fler företag se möjligheterna i att anpassa och utforma en marknadsföring där dessa grupper bättre kan identifiera sig med organisationen och varumärket med fokus på att bygga sympati och lojalitet. Det är då av yttersta vikt att HR- avdelningarna hänger med och arbetar för att ta in mångfalden internt. Det är lönlöst att närma sig dessa grupper utan att man själv har sett över mångfalden internt, det är en fråga om trovärdighet.

Vi lämnar gamla invanda beteenden och går några meter i någon annans skor. Att se världen med nya ögon. Att låta det perspektivet genomsyra övergripande analyser och praktiska åtgärder. Det kan förändra ditt företag, för alltid.

Program:
Sverige av idag
Hur ser det egentligen ut i det svenska mångkulturella samhället? Vilka är invandrarna?
Hur stora är målgrupperna?
Vilka är de kulturella skillnaderna och vilka är de primära grupperna för oss idag?

Målgruppens potential

Vi tittar närmare på behov och konsumtionsmönster bland Invandrargrupperna, samtidigt som vi också ser över hur detta arbete kan förändra våra arbetsgrupper internt. Vad händer när mångfalden kommer in och när: Rolf, Janne, Anna och Magnus får sällskap av Mohammed, Lubna och Shervin?

Andra Case

Vi ser över vissa företag som har kommit igång med processen. Genomgång med konkreta exempel på företag som lyckats inom området.

Mångfald i praktiken

Hur utformar jag en annons som attraherar ALLA?
Hur når jag ut till dessa nya målgrupper, en översyn av nya medieval. Hur förbereder jag min egna organisation. 

Facilitator

Amjad Aloul är specialist på hur man kommunicerar med och hur man når invandrargrupper. Amjad hjälper andra att kommunicera över kulturgränserna på Crossborder Communication, kommunikationsbyrån som hjälper företag att nå ut till hela Sveriges befolkning.

”Jag vågar säga att Amjad Aloul är landets mest erfarna och kunniga person inom det mångkulturella området. Hans företag Crossborder ligger bakom bland annat Coops mångfaldssatsning, Han arbetar också bland annat med Posten, Valmyndigheten, PPM och Citibank.” 

Göran Adlén Trendanalytiker

Regionala årsmötet 

Regionala årsmötet genomförs före utgången av februari månad. Kallelse till årsmötet utsändes till samtliga medlemmar inom regionen en månad före årsmötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 2. Val av två (2) justeringsmän. 
 3. Justering av röstlängden. 
 4. Årsmötets behöriga utlysande. 
 5. Verksamhetsberättelse. 
 6. Beslut om antal styrelseledamöter, dock minst tre (3). 
 7. Val bland regionens medlemmar av: 
  Ordförande för en tid av två (2) år.
  Ordinarie styrelseledamöter för en tid av två (2) år (halva antalet styrelseledamöter väljs ett år, övriga efterföljande år). Representanter till föreningens stämma för en tid av ett (1) år*, jämte högst ett likt antal suppleanter. Antalet delegater till stämman bestäms i 3§ 1p. Valberedning för en tid av två (2) år med uppgift att ta fram förslag på kandidater till regionstyrelsen.
 8. Behandling av från styrelsen framlagda förslag. 
 9. Behandling av från medlemmarna inlämnade motioner. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. 

 

 

Val sker med slutna sedlar om någon så begär. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val av funktionär då lottning sker. Alla frågor avgörs med enkel röstevikt.

*Väljs enligt § 3 i Sveriges HR Förenings stadgar;  Två (2) representanter för varje region av vilka den ena är ordförande i regionen, samt Regionrepresentanter (utöver de två ovan), utsedda i proportion: en (1) representant för respektive region för varje påbörjat 200-tal medlemmar per 31 december föregående år.

Välkomna!
Region Öst

För dig som medlem

Visste du att...

som inloggad medlem är det bara att klicka på anmäl mig. Alla dina uppgifter är redan förifyllda! Bli medlem? Klicka här!
Är du redan medlem? Logga in här!


Amjad Aloul
 

Amjad Aloul

Datum:
20 feb 2018 - 20 feb 2018
Tider:
08:00 - 10:30
Årsmötet börjar 08:30 efter frukost och registrering. Frukostseminariet börjar direkt efter årsmötet.
 
Anmäl dig: 


Alla priser är exkl. Moms!
Plats:
Casino Cosmopol
Kungsgatan 65
Stockholm
 
Kontaktperson:
Karin Krisch
Tel: 070-656 44 07
karin.krisch@sverigeshrforening.se
 

Glömt lösenord? Klicka här.
Sök innehåll på HR Föreningen:
Sök HR medlem:

Annonsera här »


Kontakta oss

Sveriges HR Förening Box 6037 102 31 Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr, Telefon: +46(0)8-545 914 60 info@sverigeshrforening.se