Välkommen!

Sveriges HR Förening. Yrkesföreningen för dig som arbetar med HR och Personalfrågor.

Microsofts recept för ett hållbart arbetsliv med tillit, tydlighet och rätt teknik! + Årsmöte

Talare: Ulrika Jonsson, Microsoft

Digital transformation handlar om att utmana och förändra. Men hur säkerställer vi att organisationen klarar av den osäkerhet som förändring medför?

 • Hur kan HR skapa förutsättningar för en framgångsrik digital transformation?
 • Hur kan tekniken hjälpa oss att skapa tydlighet i det vi vill åstadkomma?
 • Hur kan vi som företag arbeta för ett hållbart arbetsliv – både för organisationen och för våra anställda?

Med tekniken får vi oanade möjligheter att utmana traditionella affärsmodeller och arbetssätt. Men för att lyckas behöver vi våga ta risker och experimentera eftersom vägen framåt oftast är osäker. Vi behöver ge våra anställda de bästa förutsättningarna, både i form av en meningsfull vision och en tillåtande kultur, men även med ledare som kan skapa tydlighet och energi. 

Microsoft har de senaste åren genomgått fundamentala förändringar som bolag, något som har krävt ett helt nytt sätt att se på kultur, ledarskap och målstyrning, men även behovet av att se över organisation, roller och mätetal. De har även digitaliserat stora delar av medarbetarupplevelsen för att kunna erbjuda effektiva och personifierade processer och verktyg som ger anställda möjligheten att själva påverka sitt arbete i så stor utsträckning som möjligt.  

Ulrika Jonsson arbetar som affärsutvecklare på Microsoft men har en lång karriär inom HR bakom sig, främst inom IT-branschen, varav de senaste 4 åren på Microsoft. Uppdraget som affärsutvecklare innebär bland annat att skapa förutsättningar för en framgångsrik digital transformation med människan i fokus. 

Regionala årsmötet 

Regionala årsmötet genomförs före utgången av februari månad. Kallelse till årsmötet utsändes till samtliga medlemmar inom regionen en månad före årsmötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 2. Val av två (2) justeringsmän. 
 3. Justering av röstlängden. 
 4. Årsmötets behöriga utlysande. 
 5. Verksamhetsberättelse. 
 6. Beslut om antal styrelseledamöter, dock minst tre (3). 
 7. Val bland regionens medlemmar av: 
  Ordförande för en tid av två (2) år.
  Ordinarie styrelseledamöter för en tid av två (2) år (halva antalet styrelseledamöter väljs ett år, övriga efterföljande år). Representanter till föreningens stämma för en tid av ett (1) år*, jämte högst ett likt antal suppleanter. Antalet delegater till stämman bestäms i 3§ 1p. Valberedning för en tid av två (2) år med uppgift att ta fram förslag på kandidater till regionstyrelsen.
 8. Behandling av från styrelsen framlagda förslag. 
 9. Behandling av från medlemmarna inlämnade motioner. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. 

 

Val sker med slutna sedlar om någon så begär. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val av funktionär då lottning sker. Alla frågor avgörs med enkel röstevikt.

*Väljs enligt § 3 i Sveriges HR Förenings stadgar;  Två (2) representanter för varje region av vilka den ena är ordförande i regionen, samt Regionrepresentanter (utöver de två ovan), utsedda i proportion: en (1) representant för respektive region för varje påbörjat 200-tal medlemmar per 31 december föregående år.

Välkomna!
Region Väst

För dig som medlem

Visste du att...

som inloggad medlem är det bara att klicka på anmäl mig. Alla dina uppgifter är redan förifyllda! Bli medlem? Klicka här!
Är du redan medlem? Logga in här!


Ulrika Jonsson
 

Ulrika Jonsson

Datum:
25 jan 2018 - 25 jan 2018
Tider:
08:00 - 10:30
Årsmötet börjar 08:30 efter frukost och registrering. Frukostseminariet börjar direkt efter årsmötet.
 
Anmäl dig: 


Alla priser är exkl. Moms!
Plats:
IHM Business School
Fabriksgatan 25
Göteborg
 
Kontaktperson:
Karin Krisch
Tel: 070-656 44 07
karin.krisch@sverigeshrforening.se
 

Glömt lösenord? Klicka här.
Sök innehåll på HR Föreningen:
Sök HR medlem:

Annonsera här »


Kontakta oss

Sveriges HR Förening Box 6037 102 31 Stockholm Besöksadress: Birger Jarlsgatan 34 6tr, Telefon: +46(0)8-545 914 60 info@sverigeshrforening.se